Aktualności
META HMT IV Bieg o Skarb Średzki przekroczona! Czas na podsumowanie!
11 października 2019

Idąc za myślą Mahatma Gandhiego – „Satysfakcja tkwi w wysiłku, nie w osiągnieciu. Pełny wysiłek to zwycięstwo!” – chcielibyśmy podsumować HMT IV Bieg o Skarb Średzki. wszystkie informacje z naszego biegowego święta dostępne są na naszej stronie facebookowej!  Link poniżej: https://www.facebook.com/105147737505703/posts/137022014318275?sfns=mo   Dziekujęmy i zapraszamy za rok na kolejną edycję HMT V BIEG O SKARB ŚREDZKI!

OSTATNIE DNI ZAPISÓW NA HMT IV BIEG O SKARB ŚREDZKI!
24 września 2019

Przypominamy, że zapisy internetowe trwają do dnia 25 września! Kto jeszcze nie zdążył sie zapisać poniżej udostępniamy link do zapisów: https://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=5103

Mapa trasy HMT IV Bieg o Skarb Średzki
24 września 2019

Oficjalnie przedstawiamy lekką, łatwą i przyjemną trasę HMT IV Bieg o Skarb Średzki 2019! Nie zastanawiajcie się i po prostu zapiszcie się na bieg i zgarnijcie nagrody w LOTERII DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW! link do zapisów: https://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=5103

Wszystkie aktualnośći
Komunikaty
META HMT IV Bieg o Skarb Średzki przekroczona! Czas na podsumowanie!
11 października 2019

Idąc za myślą Mahatma Gandhiego – „Satysfakcja tkwi w wysiłku, nie w osiągnieciu. Pełny wysiłek to zwycięstwo!” – chcielibyśmy podsumować HMT IV Bieg o Skarb Średzki.

wszystkie informacje z naszego biegowego święta dostępne są na naszej stronie facebookowej! 

Link poniżej:

https://www.facebook.com/105147737505703/posts/137022014318275?sfns=mo

 

Dziekujęmy i zapraszamy za rok na kolejną edycję HMT V BIEG O SKARB ŚREDZKI!

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji SP. z o.o. za rok obrotowy 2019
18 września 2019

Rada Nadzorcza Spółki
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Środzie Śląskiej
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000296386
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019
1. Przedmiot zamówienia stanowi badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i
Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z
raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy przesyłać pocztą lub
składać w terminie do 20 października 2019 r. w siedzibie Spółki w Środzie Śląskiej ul.
Winogronowa 34, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, w zamkniętej
kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok
obrotowy 2019.” Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.
3. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a) zbadania sprawozdań zgodnie z prawem i normami wykonywania zawodu biegłego
rewidenta;
b) gotowości do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe za rok ubiegły w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
c) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania
sprawozdania finansowego;
d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w

formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie
rachunkowości Spółki,
e) udziału w inwentaryzacji.
4. Informacje o szacunkowej ilości dokumentów zainteresowani oferenci mogą uzyskać w
siedzibie Spółki w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub pod numerem telefonu
884-676-151 wew.113 w godzinach 12.00 – 14.00 – Główna Księgowa.
5. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie tj.:
· forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
· aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent;
· poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
· informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
· dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym
doświadczenie w branży, w której działa Spółka.;
b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
c) oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji ani upadłości;
d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
e) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania;
f) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
g) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;
h) projekt umowy.
6. Warunki przeprowadzenia badania:
a) – termin przekazania sprawozdania do badania sprawozdania finansowego – 31 marca

2020r.
b) – przedłożenie opinii i raportu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki – do 16 kwietnia
2020r.
6. Oferty na badanie sprawozdania finansowego zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Środzie
Śląskiej ul. Winogronowa 34 w dniu październikowego posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki.
7. Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 4 kolejne lata.
8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu
składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Środzie Śląskiej

Wszystkie komunikaty
Kalendarium
 • Październik 2019
  PWŚCPSN
  « Wrz   Lis »
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    
Wszystkie zdarzenia
Partnerzy