Sprzątanie Świata z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Środa Śląska, dnia 23.04.2019r., w godz. 15.00 – 19.00

< >Akcja „Sprzątanie Świata 2019”, zwana dalej: „Akcją”, odbywa się dnia 23.04.2019r. w godz. 15.00 – 19.00.Organizatorem Akcji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej oraz Lokalny Animator Sportu. Miejsc zbiórki Akcji  wyznaczono w punkcie: wejście na orlik przy ul. Mostowej 13 w Środzie Śląskiej. Akcja nie obejmuje: usuwania tzw. dzikich wysypisk i odpadów niebezpiecznych.

 

< >Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” na terenie wokół orlika (tj. od strony północnej – teren między placem zabaw a ogrodzeniem dworca autobusowego, od strony wschodniej – teren między orlikiem a sklepem Dino, od strony południowej – terenem między orlikiem a rowem melioracyjnym,
od strony zachodniej – terenem między orlikiem a garażami).
Zebrane odpady należy zabezpieczyć i pozostawić w odpowiednich pojemnikach ustawionych w pobliżu ww. punktu. Uczestnikami Akcji mogą zostać: osoby na co dzień korzystające z orlika, w przypadku dzieci będące pod opieką dorosłych,dzieci przekazane pod opiekę Lokalnego Animatora Sportu zgłoszone przez rodziców z podpisaną zgodą na opiekę,pełnoletni mieszkańcy Środy Śląskiej lub dzieci pozostające pod opieką osób pełnoletnich: rodziców bądź opiekunów.  Pełnoletni opiekunowie grup, o których mowa w pkt. 5, biorą odpowiedzialność za osoby małoletnie wchodzące w skład grup i pozostające pod ich opieką, co potwierdzają podpisem na liście znajdującej się u Koordynatora.W miejscu zbiórki obecna będzie Koordynator, odpowiedzialna za: kwestie organizacyjne i logistyczne, wydawanie Uczestnikom worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz regulaminu Akcji.edukację w zakresie prawidłowej zbiórki odpadów. Decyzja o postępowaniu w nagłych przypadkach należy do Koordynator
(w razie potrzeby należy wezwać pomoc medyczną). Obowiązki uczestników Akcji: bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, bezwzględne wykonywanie poleceń osoby odpowiedzialnej za Koordynację Akcji, informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania powierzonych zadań, zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w punkcie koordynowania Akcji.         Uczestnicy Akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty.         Uczestnicy biorą udział w Akcji w grupach, w których minimum jedna osoba jest pełnoletnia.         Uczestnikom Akcji nie wolno: podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble), zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, sprzątać dzikich wysypisk, otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.  Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować o nich Koordynatora.         Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.         Akcja ma charakter czynu społecznego połączonego z integracją użytkowników Orlika. Po akcji rozegrany zostanie mecz piłki nożnej dzieci i siatkówki dorosłych. Organizator zapewnia wodę do picia, ciepłe napoje (kawa, herbata) oraz słodki poczęstunek. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Niniejszy Regulamin zostanie umieszczony na stronie organizatora akcji oraz funpage’u FB: Orlik Środa Śląska w wersji elektronicznej, jak również zostanie udostępniony uczestnikom w miejscu zbiórki.