Zapraszamy na Zakończenie Wakacji z OSIR-em

 

Zapraszamy na odlotowe zakończenie wakacji z OSiR-em 24 sierpnia 2019

Pierwszy raz- Loty balonem z Wyprawa Balonem – Balloon Expedition 

Koncert zespołu Hello My Sunshine

Letnie granie z DJ Kevlar 

Ogródek piwny wraz ze strefą chill out przygotowany przez Doctor Brew 

Turniej piłki nożnej (Mistrzostwa gminne drużyn mieszanych) 

Foto budka Fotobudka fotoexpress 

Darmowe atrakcje dla dzieci 

Konkurencje z nagrodami 

 

Dodatkowo‼️

16:00 Pokaz Capoeira Orun Capoeira Polska
16:30 Pokaz ratownictwa wodnego część 1Wodna Służba Ratownicza
17:00 Pokaz karate Karate – Budokan Wrocław
17:30 Pokaz pierwszej pomocy
18:00 Taniec nowoczesny
18:30 Pokaz ratownictwa wodnego część 2Wodna Służba Ratownicza
19:00 Pokaz kick boxing GLORY boxing – kick-boxing Środa Śląska
19:30 Taniec nowoczesny
20:00 Koncert Hello My Sunshine Hello My Sunshine
21:00 Letnie granie – Dj Kevlar DJ Kevlar
22:00 Zakończenie Pikniku

Nie może WAS zabraknąć‼️

Patronat medialny najlepszej letniej imprezy dla każdej grupy wiekowej w Miasto i gmina Środa Śląska:

Dronwakcji.pl
Roland Gazeta Środa Śląska Powiat Średzki
EMka.news – powiat średzki

Organizatorzy:

Średzki Park Wodny
OSiR Środa Śląska
Środa Śląska gmina

REGULAMIN IMPREZY

LETNI PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI Z OSIREM

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej i Gmina Środa Śląska.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Impreza odbędzie się 24 sierpnia 2019 r. Ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zakazane jest:
 1. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 2. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 2. materiałów wybuchowych,
 3. wyrobów pirotechnicznych,
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
 2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 4. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
 5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

 

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp.z o. o.w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia Letniego Pikniku na zakończenie wakacji oraz dokumentacja jego przebiegu. w tym Państwa wizerunku (budowanie pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi o której mowa w pk t 3 niniejszej klauzuli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji usługi, podmioty przetwarzające dane w imieniu OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwery i bazy danych), podmioty świadczące dla OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej usługi, konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej w ramach wypełnienia obowiązków służbowych, firmy ubezpieczeniowe w ramach realizacji usługi.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że brak możliwości realizacji usługi
 7. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej może ponieść konsekwencje prawne
 8. nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.