Klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług rekreacyjno sportowych świadczonych przez spółkę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług i ich utrzymaniu
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Informacje ogólne:
  1. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
  2. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  3. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  5. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
  6. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
  1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, i/lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Osir Środa Śląska oraz Średzki na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane
   1. podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
   2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
   3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
   4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
   5. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
   6. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
  4. Odbiorcy danych
   1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
   2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
    1. podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
    2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
    3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
   3. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 1. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
   1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
   2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
   3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
   4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
   5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
   6. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
   1. Przysługuje Państwu:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    3. prawo do usunięcia danych,
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
    5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    6. prawo do przenoszenia danych,
    7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
    8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
     1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
     2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
     3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
    9. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

Adresy e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirpl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;
 7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Monitoring

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ulicy Winogronowej 34
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego zebrane w sposób uniemożliwiający nam Twoją identyfikację będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OSIR Sp z o. o. oraz ochrony informacji i mienia. Tak zebrane dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w spawie naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte.

W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych
 • żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
 • żądania uzupełnienia swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
 • żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 • żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych
 • żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu wykonania Twoich praw, musisz się z nami skontaktować i dostarczyć nam dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować. Możesz to uczynić wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie II.

Organizacja półkolonii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia półkolonii oraz dokumentowania jej przebiegu.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia półkolonii, dokumentowania jej przebiegu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że brak możliwości realizacji usługi
 6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji celu o którym mowa w pkt 4 w ramach świadczonych przez siebie usług i ich utrzymaniu
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), Ustawa Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996r W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości realizacji podpisania umowy
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 50 lat
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Prowadzenie dokumentacji wypadków pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: w zależności od kategorii wypadków tj. 25 -wypadki zbiorowe śmiertelne i powodujące inwalidztwo, 10 -lat wypadki inne oraz analiza wypadków i chorób zawodowych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Prowadzenie korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 6 ust. 1 lit f) RODO, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości realizacji Pani/Pana spraw
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Przechowywanie dokumentów rozliczeniowych ZUS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: w zależności od kategorii wypadków tj. 25 -wypadki zbiorowe śmiertelne i powodujące inwalidztwo, 10 -lat wypadki inne oraz analiza wypadków i chorób zawodowych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Przechowywanie i realizacja zajęć egzekucyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c),Ustawa Kodeks Pracy
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 50 lat
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Przechowywanie list obecności i wniosków urlopowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c),Ustawa Kodeks Pracy
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 2 lata
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Przechowywanie zwolnień lekarskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c),art. 70 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 5 lat od końca okresu podatkowego w którym upłynął termin płatności podatku
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Zarządzanie dokumentami księgowymi

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zarządzania dokumentami księgowymi oraz do prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i księgowych  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych są: brak możliwości wystawienia dokumentów finansowych za wykonane usługi.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w wsparciu technicznym i merytorycznym.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (należności, zobowiązania, dokumenty kasowe, wyciągi bankowe, inne) zgodnie z art 74 ust 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), 6 lat na podstawie art. 86 § 1 oraz art. 70 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.