REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BĘDĄCEGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Winogronowej w środzie Śląskiej, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w środzie Śląskiej.
3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
4. Boisko czynne jest cały tydzień w godzinach od 8:00 do 21 :00.
5. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

lI. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego
o płaskiej podeszwie.
3. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
a. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
b. przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
c. zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,
d. dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
e. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
f .zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g. palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
h. wprowadzania zwierząt,
i. wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami,
j. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
k. wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.
I. korzystania z boiska po zmroku.
5. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu sportowego, w który wyposażone jest boisko.
6. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt administratorowi boiska.

IlI. ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.
5. Wykaz telefonów alarmowych:
Policja – 997, tel. kom. – 112
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej