Regulamin korzystania z kortu tenisowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortu oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie kortu, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
3. Osoba reprezentująca zarządzającego uprawniona jest do świadczenia usług związanych z użytkowaniem z kortu, a w szczególności do pobierania opiat za korzystanie i rezerwację kortu przez użytkowników.
4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

1. W czasie zajęć sportowych wstęp na kort mają tylko uczestnicy zajęć.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.
3. Na całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
4. Na terenie kortu zabrania się:
a. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
b. używania wyposażenia kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c. używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,
d. wprowadzania psów i innych zwierząt.
5. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortu w strojach sportowych, oraz obuwiu sportowym z podeszwą przeznaczoną do gry na kortach ze sztuczną nawierzchnią (plaski bieżnik bez ostrych krawędzi).
6. Obsługa kortu jest upoważniona do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do opuszczenia kortów przez użytkowników w przypadku:
a. niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
b. uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie,
c. zachowania wskazującego na spożycie alkoholu,
d. wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem użytkownika.
7. W przypadku zajścia okoliczności określonych w punkcie 6 niniejszego paragrafu, uiszczone opiaty nie podlegają zwrotowi.
8. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortu, ponosi 100%odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI I WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KORTÓW

1. Rezerwacji dokonuje się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., osobiście lub telefonicznie pod numerem
887- 800-887 w godzinach 12:00 – 20:00. Rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu jej przyjęcia.
2. Korty czynne są 7 dni w tygodniu w godzinach:
– Pon. – Niedz. od 12:00 do 20:00
3. Korzystanie z kortu uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
4. Cennik korzystania z kortu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Opiaty za korzystanie z kortu wnoszone są przed rozpoczęciem użytkowania.
6. Na kortach istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia rakiet.
7. Oplata za godzinę korzystania z kortów obejmuje wejście na korty, efektywne korzystanie z nich oraz uporządkowanie ich nawierzchni po zakończeniu korzystania.

SZATNIA

1. Użytkownik, w celu przebrania się w strój sportowy, korzysta z szatni znajdującej się przy kortach.
2. Za rzeczy pozostawione na kortach oraz w szatni odpowiada użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie skargi i wnioski należy składać administratorowi w formie pisemnej.
2. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej