Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Boisko do siatkówki plażowej jest administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej, zwany dalej OSiR.
2. Boisko do siatkówki plażowej czynne jest w okresie kwiecień-październik:
– poniedziałek-niedziela w godz. od 8:00 do 21 :OD lub do zapadnięcia zmroku,
3. Boiska do siatkówki plażowej służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora czyli spółkę OSiR,
5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boiska.

lI. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK

1. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR tel.: 884-676-151.
3. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. W celu pobrania sprzętu należy pozostawić u pracownika OSiR dowód osobisty lub legitymację. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
5. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
6. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
7. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności:
a) korzystania z boisk bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
I) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z boisk przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi, m) jeżdżenia po boisku rowerem, motocyklem i innymi pojazdami.
1 O. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów.
W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR. 
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

IlI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2.    Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boisk.
3.    Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z boisk.
4.    Gmina Środa Śląska i Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.
5.    Na całym obiekcie obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
6.    Tekst niniejszego regulaminu umieszczono na stronie www.sredzkiparkwodny.pl

WSTĘP WOLNY I BEZPŁATNY!
MOŻLIWE REZERWACJE
Przed przyjściem prosimy upewnić się czy boisko nie jest zarezerwowane.

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej