REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODKRYTEGO LODOWISKA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

1. Lodowisko jest otwarte w okresie zimowym , zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w środzie Śląskiej, zwanym dalej Administratorem.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.
4. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
5. Wejście na lodowisko odbywa się o pełnych godzinach na sygnał obsługi lodowiska (sygnał gwizdka).
6. Jednorazowe wejście na lodowisko to czas 45 min. 15 min w każdej godzinie przeznaczone jest na czyszczenie tafli.
7. Klient może wejść na lodowisko po pełnej godzinie, jednak dokonuje tego na własną odpowiedzialność. Wówczas cena biletu pozostaje bez zmian, a czas ślizgawki jest odpowiednio krótszy.
8. Koniec czasu ślizgawki sygnalizowany jest gwizdkiem przez obsługę lodowiska.
9. W trakcie czyszczenia zabrania się przebywania na tafli lodowiska.
10. Na lodowisku może przebywać jednorazowo maksymalnie 45 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca. 
11. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 1 O-tego roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
12. Korzystać z lodowiska można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją.
13. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa
14. Na lodowisku należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego.
15. Na lodowisku zaleca się jazdę w rękawiczkach, w kaskach, nakolannikach i nałokietnikach.
16. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi lodowiska.
17. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
18. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń do odtwarzania muzyki, aparatów fotograficznych itp. wnoszonych na płytę lodowiska, zarządzający nie odpowiada.
19. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
20. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
21. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
22. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
23. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania
2) jazdy z dziećmi na rękach
3) jazdy na długich łyżwach (panczenach}, jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
4) wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami
5) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych, żrących i innych
6) rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
7) siadania na bandach lodowiska
8) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu
24. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać obsłudze lodowiska.
25. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego – tel. 884-676-151 lub Policję – tel. 997 (112).
26. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
27. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej