Regulamin Przystani na Kajakach

OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA PRZYSTANI
1. Przystanią i wypożyczalnią sprzętu wodnego administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska,
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników OSiR Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa,
3. Na terenie przystani należy zachować szczególną ostrożność. Kąpiel oraz spożywanie alkoholu i innych środków odurzających jest surowo zabronione,
4. Pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. bez podania przyczyny może odmówić wydania sprzętu wodnego, w szczególności osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zamknąć przystań,
5. Przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego otwarte są w godzinach podanych w cenniku „Przystani na Kajakach”,
6. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie,
7.Ostatnie pobranie sprzętu wodnego następuje:
– na 1 h przed zamknięciem przystani, w przypadku zakupu biletu na 1h,
– na 0,5h przed zamknięciem, w przypadku zakupu biletu na 0,5h.
8. Korzystanie ze sprzętu wodnego jest płatne –zgodnie z obowiązującym cennikiem,
9. Realizacja biletu możliwa jest tylko w dniu jego zakupu,
10. Przy wypożyczeniu sprzętu wypożyczający otrzymuje dodatkowe 10 minut na przejście z kasy na przystań i pobranie sprzętu,
11. W przypadku braku wolnego sprzętu na przystani, za godzinę rozpoczęcia uznaje się moment pobrania zwolnionego sprzętu wodnego,
12. Przekroczenie czasu korzystania z wypożyczonego sprzętu łączy się z poniesieniem przez klienta dodatkowej zryczałtowanej opłaty równej 4,00zł za każdy rozpoczęty kwadrans,

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

13. Sprzęt wodny mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, po okazaniu dokumentu tożsamości,
14. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna,
15. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich korzystających ze sprzętu wodnego odpowiada ich opiekun,
16. W przypadku osób niepełnoletnich za szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny,
17. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowania sprzętu oraz pozostawienia go poza miejscami do tego przeznaczonymi,
18. Nie wolno korzystać ze sprzętu wodnego w odległości nie mniejszej niż 30 m od brzegu oraz w odległości nie mniejszej niż 10 m od wyspy,zabrania się dopływania do napowietrzaczy wody w Akwenie Kajaki,
19. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo własne i osób na danej jednostce oraz za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu,
20. Każdy wypożyczający pisemnie potwierdza ilość wypożyczonego sprzętu, a także , że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść,
21. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
22. Na jednostce musi znajdować się tyle kamizelek ratunkowych lub asekurujących ile osób się na niej znajduje,
23. W przypadku wieloosobowego sprzętu wodnego dopuszczalne jest przebywanie na nim maksymalnie tylu osób, na ile został przeznaczony, w razie wątpliwości ilość osób korzystających ze sprzętu wodnego określa pracownik OSiR Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej,

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

24. Każdy użytkownik obowiązkowo musi stosować się do sygnalizacji flagowej:-flaga biała –można korzystać ze sprzętu wodnego i akwenu,-flaga czerwona –zakaz korzystania ze sprzętu wodnego, natychmiastowy powrót do przystani,oraz do poleceń wydawanych przez pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.w Środzie Śląskiej,
25. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
– zabierania na jednostki pływające więcej osób niż jest to dopuszczalne,
– spożywania alkoholu i innych substancji odurzających,
– korzystania ze sprzętu wodnego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,
– siadania na burtach sprzętu wodnego,
– skakania ze sprzętu wodnego oraz pomostu do wody i kąpieli,
– odstępowania sprzętu wodnego innym osobom,
– dopływania do brzegów w miejscach niedozwolonym,
– zabierania zwierząt na sprzęt pływający,
26. Użytkownicy sprzętu wodnego zobowiązani są do:
– obowiązkowego używania kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych,
– obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
– bezwzględnego reagowania na polecenia pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.w Środzie Śląskiej,
27. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się kajaku lub roweru wodnego, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu należy niezwłocznie poinformować obsługę wypożyczalni,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu nie mogą korzystać z przystani i wypożyczalni,
29. Zakupienie biletu w celu wypożyczenia sprzętu albo pokwitowanie, o którym mowa w pkt. 20 niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej