OSiR Środa Śląska

Informacja dot. limitów miejsc

Drodzy Goście,

Informujemy że, osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 mogą korzystać z naszych obiektów, dostosowując się do aktualnie panującego rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 grudnia 2021r.

10) w § 26:

a) w ust. 10b w pkt 1 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „30%”,

b) uchyla się ust. 16; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 2311

11) w rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: „§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”;

Limit wynosi 45 osób.