OSiR Środa Śląska

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296386
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021.

1. Przedmiot zamówienia stanowi badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i
Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z
raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy przesyłać pocztą
elektroniczną, na adres mailowy ksiegowosc@osirsrodaslaska.pl w terminie do 30
listopada 2021 r. W temacie proszę zaznaczyć: „Badanie sprawozdania finansowego Spółki
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021.” Za datę złożenia oferty uważa
się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po terminie nie podlegają
rozpatrzeniu.

3. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a) zbadania sprawozdań zgodnie z prawem i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
b) gotowości do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
c) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,
e) udziału w inwentaryzacji.

4. Informacje o szacunkowej ilości dokumentów zainteresowani oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub pod numerem telefonu 884-676-151 wew.113 w godzinach 12.00 – 14.00 – Główna Księgowa.

5. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie tj.:
– forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
– aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent;
– poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
– informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
– dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym
doświadczenie w branży, w której działa Spółka.;
b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
c) oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji ani upadłości;
d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
e) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania;
f) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
g) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;
h) projekt umowy.

6. Warunki przeprowadzenia badania:
a) – termin przekazania sprawozdania do badania sprawozdania finansowego – 31 marca 2022r.
b) – przedłożenie opinii i raportu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki – do 30 kwietnia 2022r.

7. Oferty na badanie sprawozdania finansowego zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Środzie
Śląskiej ul. Winogronowa 34 w dniu grudniowego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

8. Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 4 kolejne lata.

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Środzie Śląskiej